ראשי בקשת הצטרפות ללשכת המסחר

בקשת הצטרפות ללשכת המסחר

משך תקופת החברות: הננו מבקשים בזאת לקבלנו כחברים לשכת המסחר והתעשייה בבאר שבע והנגב.

אנו מקבלים בזאת על עצבמנו למלא את תקנון הלשכה והחלטות מוסדותיה המוסמכים.

הנני מצהיר/ה בזאת כי העסק אינו במעמד פשיטת רגל/פירוק/כינוס/הסדר נושים וכי בעל העסק לא הורשע בעבירה נושאת קלון

קבלה כחבר מותנה על פי תקנון הלשכה ובאישור הנהלת הלשכה. במידה והנהלת הלשכה תחליט מנימוקים שלא לאשר את ההצטרפות בעל העסק\החברה, יוחזרו דמי החבר במלואם.